SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA HYDROIZOLACYJNE

SYSTEM WATERPROOFING SOLUTIONS

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy WATER BLOCK, dostępny pod adresem internetowym www.waterblock.eu, prowadzony jest przez WATER BLOCK SWISS GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000731549, o kapitale zakładowym 5 000,00 ZŁ, NIP 9522181608, REGON 380212733.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – WATER BLOCK SWISS GROUP SP. Z O.O  z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 316, kod pocztowy 04-667 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000731549, o kapitale zakładowym 5 000,00 ZŁ, NIP 9522181608, REGON 380212733.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.waterblock.eu
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Trakt Lubelski 316, kod pocztowy 04-667 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@waterblock.eu
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 730 022 290
 4. Numer fax Sprzedawcy: brak
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank 98 1140 1977 0000 3556 6900 1001
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8:00 do 18:00.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu internet explorer,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, adres do dostawy, nr. NIP, telefon kontaktowy, adres @mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 1 c.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Trakt Lubelski 316, kod pocztowy 04-667 Warszawa

2.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przy odbiorze,
 • Płatność za pobraniem,
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 • Płatności elektroniczne.

3. Klient ma prawo odmówić odbioru przesyłki za pobraniem, ale musi ponieść koszty przesyłki. W przypadku palety – koszt wynosi 350 zł. brutto. W przypadku przesyłki opłaconej, nie odebranej klient ponosi koszt 200 zł brutto.

 • W przypadku paczki – koszt wynosi 150 zł. brutto
 • Bezpłatnie – wyłącznie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki.

4. Za przesyłki nie dostarczone na czas przez firmy kurierskie, Spółka Water Block Swiss Group nie ponosi odpowiedzialności.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.,
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
 • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez  Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 3 c) niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 • w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 • w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 1. Początek terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

6. W przypadku braku płatności za fakturę, której termin przekroczył 14 dni od dnia zapłaty, sprzedawca naliczy kwotę 3 000, 00 zł jako koszty windykacyjne.

6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 7 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Polityka prywatności

Szanujemy prywatność naszych klientów i dbamy w sposób szczególny o ochronę ich Danych Osobowych. Z powyższych względów, dla zapoznania użytkowników strony i sklepu internetowego waterblock.eu  (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”) z transparentnymi zasadami gromadzenia oraz przetwarzania przez nas Danych Osobowych stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Przez Dane Osobowe, o których mowa powyżej, rozumiemy każdorazowo wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak m.in. imię i nazwisko, adres czy numer telefonu. Przedmiotowe Dane gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z naszego Sklepu Internetowego i wyłącznie w minimalnym zakresie, niezbędnym do takiego korzystania.

Wszystkie niezbędne Dane Osobowe – o których mowa poniżej – gromadzimy oraz przetwarzamy w naszym serwisie zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności „RODO”), w tym ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1. Kto przetwarza Twoje Dane Osobowe?

1.1. Administratorem Danych Osobowych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego centrumtarasowe.com jest  WATER BLOCK SWISS GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000731549, o kapitale zakładowym 5 000,00 ZŁ, NIP 9522181608, REGON 380212733 (zwana w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności „Administratorem”).

2. Jakie kategorie Danych Osobowych przetwarzamy?

2.1. W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego waterblock.eu , w szczególności zaś w celu rejestracji użytkownika w naszym serwisie oraz składania zamówień, gromadzimy i przetwarzamy następujące Dane Osobowe podane przez użytkownika:

2.1.1. w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania (adres dostawy) oraz numer telefonu;

2.1.2. w przypadku przedsiębiorców: imię i nazwisko, firma przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, adres prowadzonej działalności (adres dostawy), numer telefonu oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

2.2. W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego automatycznie gromadzimy również – wyłącznie dla poprawy jakości świadczonych przez nas usług lub funkcjonalności serwisu – dane techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) urządzenia użytkownika, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. W celach statystycznych przechowujemy również informacje na temat logowania użytkowników (takie jak data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data wyrażenia zgód w serwisie, data ostatniego logowania) oraz typu i rodzaju wykorzystywanej przez nich przeglądarki internetowej.

3. W jakim celu przetwarzamy Dane Osobowe?

3.1. Dane Osobowe przetwarzamy w następujących celach:

3.1.1. w celu rejestracji w Sklepie Internetowym oraz zawarcia lub wykonania umowy z naszą Spółką. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w czasie korzystania z naszej witryny podano nam Dane Osobowe, których podanie było opcjonalne (np. wprowadzając dane do formularza nieoznaczonego jako obowiązkowy) to podstawą przetwarzania takich danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.1.2. w celu prowadzenia bieżącej korespondencji lub komunikacji (na podany przez użytkownika adres email lub numer telefonu, także przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w związku z usługami świadczonymi przez naszą Spółkę oraz złożonymi przez użytkownika zamówieniami. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu sprawnej realizacji umów, ich wykonywania lub obsługi;

3.1.3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na naszej Spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności związanych z płaceniem należności publicznoprawnych, prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

3.1.4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej Spółki polegającego na ewentualnym ustalaniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami mogącymi powstać w ramach realizowanej współpracy gospodarczej. Podstawą przetwarzania Danych w takim przypadku jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3.1.5. w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju witryny lub promocji usług;

3.1.6. w celu kierowania przez Sklep Internetowy waterblock.eu treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu wyraźnie zamówionej przez użytkownika komunikacji marketingowej, w tym w formie opcjonalnych newsletterów, tj. wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach lub konkursach. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyrażono wyraźną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną (zgoda opcjonalna), którą zawsze można wycofać lub odmówić jej udzielenia;

3.1.7. w celach technicznych, administracyjnych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa witryny, usuwania ewentualnych awarii lub błędów usług dostępnych za jego pośrednictwem, a także zarządzania witryną;

4. Jak długo przechowujemy Dane Osobowe?

4.1. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Dane takie będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda, Dane takie będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku woli wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości elektronicznej lub listu na adres podany w dziale „Kontakt” naszego Sklepu Internetowego (lub za pośrednictwem dostępnego pod tym adresem formularza kontaktowego).

4.2. Okresy przechowywania Danych Osobowych mogą zostać przedłużone w przypadku, gdy Dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. Komu udostępniamy Twoje Dane Osobowe?

5.1. Podane w naszym Sklepie Internetowym Dane Osobowe nie są udostępnianie przez nas jakimkolwiek osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 5.2. poniżej.

5.2. Dla realizacji celów określonych treścią ust. 3 powyżej, Dane Osobowe wprowadzone do naszego Sklepu Internetowego możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

5.2.1. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia technicznego Sklepu Internetowego, utrzymania oprogramowania lub przechowywania danych oraz usługi analityczne, określone w Polityce Cookies;

5.2.2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi przewozu towarów (przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim), wyłącznie w celu realizacji dostawy zamówionych przez użytkownika produktów;

5.2.3. podmiotom świadczącym na rzecz naszej Spółki usługi podatkowo – księgowe lub prawne, w związku z finansowym rozliczeniem współpracy gospodarczej w ramach Sklepu Internetowego;

5.2.4. organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, przy czym ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych;

5.3. Administrator nie przekazuje jakichkolwiek Danych Osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 5.4. poniżej.

5.4. Przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może nastąpić w związku z korzystaniem przez Administratora z usług analitycznych lub reklamowych dostarczanych przez Google LLC, w tym Google Adwords lub Google Analytics. Przekazanie następuje w takim wypadku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield), stwierdzającej zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w odniesieniu do podmiotów uczestniczących w programie, w tym do dostawcy powyższych usług – Google LLC, Mountain View, California. 

6. Twoje prawa

6.1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych, masz następujące prawa:

6.1.1. Prawo do sprzeciwu

Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla prawnie uzasadnionych celów ze względu na szczególną sytuację. Masz prawo zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu – ze względu na swoją szczególną sytuację – wobec przetwarzania Twoich danych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu). Zgłaszając sprzeciw powinieneś wskazać swoją szczególną sytuację uzasadniającą jego zgłoszenie, a my ocenimy sprzeciw. Przestaniemy przetwarzać Twoje Dane w tych celach w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6.1.1.1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych: Użytkownik ma również prawo do zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych dla potrzeb marketingu, bez konieczności jego uzasadniania;

6.1.1.2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami wysyłając nam e-mail na adres: biuro@waterblock.eu lub pisemnie na adres Spółki wskazany na stronie „kontakt” naszego Sklepu Internetowego.

6.1.2. możesz uzyskać informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich Danych Osobowych (art. 14 RODO);

6.1.3. możesz zażądać sprostowania Twoich Danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich uzupełnienia, usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, abyśmy je przetwarzali) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje Dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie Danych, a także jeśli chcesz, aby Dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami) (art. 16 – 17 RODO);

6.1.4. możesz zażądać przekazania Twoich Danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane Dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (art. 20 RODO);

6.1.5. możesz żądać anonimizacji Twoich danych oraz korzystać z prawa do bycia informowanym o danych przez nas wykorzystywanych w ramach naszej współpracy. Niezależnie od tego będziesz informowany każdorazowo o fakcie naruszenia bezpieczeństwa ochrony Twoich danych w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

6.1.6. Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa napisz do nas. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www: uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

7. Poufność Twoich Danych

7.1. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych zobowiązujemy się do zachowania ich w ścisłej tajemnicy oraz należytego zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Dane osobowe zebrane w trakcie naszych kontaktów są objęte tajemnicą i są przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującego prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

8. Wymóg zgody na przetwarzanie

8.1. Podanie Danych Osobowych w naszym Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w ust. 3 powyżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Sklepie Internetowym, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w ust. 3 powyżej.

9. Newsletter

9.1. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego na rzecz użytkowników Sklepu, którzy wyrazili dobrowolną zgodę na zapisanie się do newslettera i w tym celu podali swój adres poczty elektronicznej (email). Wyrażenie zgody na korzystanie z usługi newslettera, w tym podanie ww. danych, jest dobrowolne i może zostać w każdym czasie cofnięte. Administrator informuje jednak, iż niepodanie wyżej wskazanych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usługi newslettera.

9.2. Dane osobowe podane w związku z korzystanie z usługi newslettera przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w następujących celach:

9.2.1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest w takim wypadku niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

9.2.2. w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

9.2.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w danym Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

10. Cookies

10.1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie nasz Sklep Internetowy wykorzystuje pliki Cookies. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Cookies nie zbierają jakichkolwiek Danych osobowych użytkowników i służą wyłącznie identyfikacji jego przeglądarki internetowej, mającej na celu optymalizację działania naszego serwisu;

10.2. Nasz Sklep Internetowy stosuje dwa typy plików Cookies: pliki Cookies techniczne służące utrzymaniu sesji użytkownika po zalogowaniu oraz Cookies analityczne: google-analytics.com służące do prowadzenia statystyk dla witryny waterblock.eu  Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w  Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.

10.3. Pliki Cookies sesyjne pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki Cookies stałe pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

10.4. Poziom ochrony przed Cookies Użytkownik może zmienić samodzielnie we własnej przeglądarce internetowej, nie wyłączając przy tym całkowitej blokady Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej przez Użytkownika oznacza zgodę na zastosowanie Cookies w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu domyślnych parametrów. Brak możliwości zapisywania / odczytywania plików Cookies przez nasz Sklep może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z jej funkcjonalności.

10.5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

11. Postanowienia inne

11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdują przepisy odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

11.2. Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości email lub Sklepu Internetowego. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jak możemy Państwu pomóc?

How can we help you?

Służymy Państwu pomocą. W przypadku pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań systemowych prosimy o kontakt telefoniczny.

We are here to help you. If you have any questions pertaining to our products and system-based solutions, do not hesitate to call us.

Bądź z nami na bieżąco!

Stay with us on a regular basis!

Subskrybuj nasze kanały i śledź nasze działania oraz dodawaj opinie :)
Subscribe to our channels and follow our activities and add opinions :)

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

Water Block to produkty klasy premium przeznaczone dla klientów ceniących rozwiązania na lata. Długoletnia współpraca technologów z Polski i Szwajcarii pozwoliła na stworzenie kompletnych rozwiązań systemowych dla takich elementów konstrukcyjnych budynku jak balkony, tarasy, dachy oraz fundamenty. Water Block z powodzeniem stosowany jest wszędzie tam, gdzie ważne są takie parametry, jak duża elastyczność, odporność na niskie temperatury, czy wytrzymałość na parcie wody.

Water Block are premium class products designed for customers who value solutions for years. Long-term cooperation of technologists from Poland and Switzerland has allowed us to create complete system solutions for such structural elements of the building as balconies, terraces, roofs and foundations. Water Block is successfully used wherever parameters such as high flexibility, resistance to low temperatures or resistance to water pressure are important.

Godziny otwarcia

Hours opening